OK Incure OÜ suhtub üksikisikute privaatsusse ja õigustesse lugupidamisega, olles täielikult pühendunud nende kaitsmisele ja isikuandmete turvalisuse tagamisele. Käesolev privaatsusavaldus kirjeldab, kuidas OK Incure OÜ kogub, kasutab, säilitab ja kaitseb andmesubjektide isikuandmeid.

Käesolev privaatsusavaldus sisaldab ka teavet, mis tuleb esitada vastavalt andmekaitsenõude määruse (EL 2016/679) artiklile 14, kui isikuandmeid on kogutud.

1. Registripidaja

OK Incure OÜ
registrikood 11542046
Mustamäe tee 16, 10617 Tallinn

2. Täiendav teave

OK Incure OÜ
registrikood 11542046
Mustamäe tee 16, 10617 Tallinn
mail@okincure.ee

3. Registri nimi

OK Incure OÜ – sissenõude register

4. Andmete töötlemise õiguslik alus ja eesmärk

Isikuandmete töötlemise õiguslik alus vastavalt ELi üldisele andmekaitse määrusele (GDPR, 2016/679) on töötleja lepingu täitmine ja õigustatud huvi. Ettevõte viib läbi võlgade sissenõudmise protsessi ning johtuvalt eelöeldust on isikuandmete töötlemine seaduslik.

Isikuandmete töötlemise eesmärk on võlakohustuse sissenõudmine.

5. Registreeritud grupp

Registri rühm koosneb klientidest/võlgnikest.

Sissenõude registrisse võidakse salvestada vahetult nõudega seotud muid isikuandmeid. Kliendi andmed, amtenikud ja protsessi kaasatud kohtu andmed.
Ettevõte töötleb võlanõude ja võlgnikuga seotud isikuandmeid oma kliendiga sõlmitud lepingu alusel selle lepingu täitmiseks ja õigustatud huvi alusel, tuginedes andmekaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punktile b ja f. Sellisel juhul tegutseb ettevõte volitatud töötlejana ning võlausaldaja jääb jätkuvalt andmete vastutavaks töötlejaks edasi, kuna nõuet ei loovutata.
Samuti ostab OK Incure OÜ klientide võlanõudeid, seega asendub võlausaldaja. Sellisel juhul töötleb ettevõte isikuandmeid loovutatud lepingu alusel selle lepingu täitmise eesmärgil, tuginedes andmekaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punktile b.
Ettevõte töötleb nende tegevuste käigus füüsilisest isikust kliendi (võlausaldaja), juriidilisest isikust kliendi (võlausaldaja) juhatuse liikme või töötaja, füüsilisest isikust võlgniku ja juriidilisest isikust võlgniku juhatuse liikme, võlamenetlusega seotud kolmanda isiku (nt isik, kes tasub võlgniku eest võla), seotud isiku ja käendaja kontaktandmeid ning ostetava või menetletava nõudega seotud andmeid.
Samuti töötleb ettevõte võlanõude sissenõudmise teenuse osutamisel ning võlanõuete ostmisel füüsilisest isikust võlgniku varalise seisundi ning maksekäitumisega seotud andmeid. Need andmed pärinevad võlgnikult endalt, võlausaldajalt ning avalikest allikatest, nagu kinnistusraamat ja Ametlikud Teadaanded.

6. Teabeallikad

Kliendid/Võlausaldajad
Avalikes registris olev info
Kohtud
Kohtutäiturid
Maksehäireregister (Creditinfo Eesti AS)
Maksu- ja Tolliamet
Rahvastikuregister
Inforegistrid
Politsei – ja Piirivalveamet

7. Kogutavad andmed

Nimi
Isikukood
Aadress
Meiliaadress
Ülesannete täitmiseks vajalik teave
Avalike registrite teave
Teave kohustuste kohta
Menetlusega seotud info
Muu lepingu täitmiseks vajalik teave

8. Andmete kustutamine

Isikuandmeid säilitatakse niikaua, kui see on vajalik sissenõudmise ülesande täitmiseks ning peale seda kustutatakse vastavalt ettevõtte poolt reguleeritud tegevusjuhendile.

9. Korrapärane andmete edastamine

Andmeteedastus toimub kõigi kohaldatavate seaduste ja õigusaktide tingimuste piires:

Klientidele/Võlausaldajatele
Klientidele/Võlgnikele
Kohtutele
Kohtutäituritele, pankrotihalduritele;
Politsei – ja Piirivalveametile
Creditinfo Eesti AS-le

Lisaks võib vastutav töötleja kasutada isikuandmete töötlemiseks alltöövõtjat või tarkvara pakkujat. Vastutav töötleja vastutab ka isikuandmete töötlemise seaduslikkuse eest.

Ettevõte võib riigiasutuste ja kohtute infopäringute täitmise eesmärgil andmete väljastamiseks kohustava õigusakti alusel väljastada riigiasutustele (politsei, julgeolekuasutused, prokuratuur jms) ning kohtutele isikuandmeid. Päringut ning sellega seotud kirjavahetust ja dokumente säilitatakse kuni 10 aastat alates andmekaitsealase nõude täitmisest või sellest põhjendatult keeldumisest.

10. Tehniliste ja korralduslike turvameetmete kirjeldus

Andmebaasi kaitsevad tulemüür, kasutajanimed ja paroolid. Registris olevaid andmeid saavad töödelda ainult isikud, kes on oma ülesannete tõttu õigustatud seda tegema. Isikuandmete töötlejad on kohustatud täitma konfidentsiaalsuse nõuet. Seadmed ja andmeside on korralikult turvatud.

11. Admekaitsealased õigused

Tulenevalt andmekaitse üldmäärusest on inimesel õigus oma isikuandmetega tutvuda ja saada enda isikuandmetest koopia, õigus nõuda enda isikuandmete ülekandmist teisele vastutavale töötlejale, õigus nõuda enda isikuandmete kustutamist, parandamist või täiendamist ja isikuandmete töötlemise piiramist ja esitada töötlemisele vastuväide. Need andmekaitsealased õigused ei ole piiramatud ning ettevõte peab iga taotluse puhul hindama, kas ja missuguses ulatuses võimaldavad andmekaitsealased õigusaktid esitatud nõuet täita. Näiteks ei kustuta ettevõte võlanõudega seotud andmeid ja maksehäireandmeid, sest nende andmete töötlemine on vajalik õigusnõuete koostamiseks, esitamiseks ja kaitsmiseks. See on andmekaitse üldmääruse kohaselt kustutamisest keeldumise aluseks.

Õiguste kasutamiseks palub ettevõte teatada oma soovist e-posti aadressil mail@okincure.ee. Saadud lahendusele on andmesubjektil õigus esitada kaebus Andmekaitse Inspektsioonile. Andmekaitse Inspektsiooni kontaktandmed on: telefon +372 627 4135; meiliaadress info@aki.ee; postiaadress Väike-Ameerika 19, Tallinn 10129.